Sökning: "meningsbyggnad"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet meningsbyggnad.

 1. 1. Godkänd i svenska? : Bedömning och analys av gymnasieelevers texter

  Författare :Eva Östlund-Stjärnegårdh; Caroline Liberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Upper-secondary school; school texts; grades; assessment; Swedish; national tests; writing; manipulated texts; sentence structure; holistic scoring; Nordiska språk - allmänt; Gymnasieskola; elevtext; betyg; bedömning; svenska; nationella prov; skrivande; manipulerade texter; meningsbyggnad; helhetsbedömning; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with the assessment of school texts by students in Swedish upper-secondary school or in the corresponding adult education and concentrates on what differs between the grades Pass and Fail. The 60 texts used in the survey come from the 1997 archives of the national test construction group. LÄS MER

 2. 2. Parskrivande och klassrumsdialog i årskurs 2 : En fallstudie av textaktiviteter när elever planerar och skriver berättelser under tre lektioner

  Författare :Karin Ekelund Bybro; Catarina Schmidt; Karin Jönsson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; paired writing; storytelling; the writing process; dialogue for learning; social practice; primary school; 8-year-olds;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien är att bidra med didaktisk förståelse för relationerna mellan skrivande och andra former av kommunikation, liksom för sådana faktorer som möjliggör och/eller hindrar yngre elevers gemensamma textskapande i klassrummet. Forskningsfrågorna berör hur dialogiskt parskrivande tar form, när tre elevpar planerar och parskriver en berättelse samt hur de stödstrukturer som erbjuds fungerar för dessa elever. LÄS MER