Sökning: "medvetandegöra"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet medvetandegöra.

 1. 1. Barns estetiska läroprocesser; Atelierista i förskola och skola : Acta Universitatis Gothoburgensis, Art and Architecture, nr 24. Göteborgs universitet

  Författare :Tarja Häikiö; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Barns estetiska läroprocesser behandlas i denna avhandling utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i konst- och bildvetenskap. Avhandlingen är ett bidrag till forskningen på det bildpedagogiska fältet både nationellt och internationellt. LÄS MER

 2. 2. Grundskollärares tankar om kompetensutveckling (Compulsory school teachers' thoughts about competence development)

  Författare :Ingrid Nilsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning; Teacher education; didaktik; competence development; area of application; teachers; relevance; Pedagogik; Pedagogy and didactics;

  Sammanfattning : The development in society and school activities that have taken place during the past twenty years, form the background to the problem in this thesis. Liberal democratisation in the society as a whole and the global explosion of knowledge have made it necessary for teachers continuously to develop new knowledge. LÄS MER

 3. 3. Visualisera energi i hushåll : Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning

  Författare :Erica Löfström; Kajsa Ellegård; Jenny Palm; MariAnne Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy use; energy visualization; households; energy behaviour; Power Aware Cord; Anneberg; pilot project; heating system; time-diaries; Time-PAcTS; Energianvändning; energivisualisering; hushåll; energibeteende; Power Aware Cord; Anneberg; pilotprojekt; värmesystem; tidsdagbok; Time-PAcTS; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Ett centralt problem i strävan efter att minska energianvändningen i hushåll genom beteendeförändringar är att energi till stora delar är en osynlig produkt. Avhandlingen strävar efter att utveckla kunskap som kan bidra till mer hållbar utveckling genom att analysera tre företeelser som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende: ett lokalt värmesystem, en s. LÄS MER

 4. 4. Organisationers kunskapsverksamheter : en kritisk studie av “knowledge management”

  Författare :Ewa Braf; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Informationsteknik; Informationsteknik; kunskapsmanagement; KM; organisationers kunskapsverksamheter; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : Att utveckla, tillvarata och återanvända kunskap är centrala företeelser för organisationers framåtskridande och utveckling. Härmed har kunskapsmanagement (KM) en viktig roll för och i organisationer. LÄS MER

 5. 5. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" : En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Malin Lindberg; Ewa Gunnarsson; Anna Croon Fors; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER