Sökning: "medvetande"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet medvetande.

 1. 1. Cognitive erosion and its implications in Alzheimer’s disease

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Selina Mårdh; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Do Psychology; Do Psychology; Dementia; Cognition; Alzheimer’s disease; longitudinal study; mixed methods design; semantic memory; awareness; metacognition; central coherence; emotions; Alzheimers sjukdom; longitudinell studie; mixed methods design; semantiskt minne; medvetande; metakognition; central koherens; emotioner;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling hade två huvudsyften; dels att kartlägga försämringen av semantiskt minne hos Alzheimerpatienter över tid; dels att ta patientens perspektiv och skapa en mångfacetterad bild av individen med Alzheimers sjukdom. Fyra begrepp studerades i relation till detta, nämligen minne, medvetande, central koherens och emotioner. LÄS MER

 2. 2. Rytmen bor i mina steg En rytmanalytisk studie om kropp, stad och kunskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

  Författare :Sara Johansson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rhythmanalysis; rhythm; methodology; method; knowledge process; movement; city; walking; body; mind; embodiment; Cartesian dualism; affect; emotion; feeling; senses; touch; sensory ethnography; non-representational theory; phenomenology; new materialism material feminism; situated knowledge; autoethnography; creative reflective experimental narrative writing; memory; rytmanalys; rytm; metodologi; metod; kunskap; rörelse; stad; promenad; kropp; medvetande; förkroppsligande; cartesiansk dualism; affekt; emotion; känsla; sinnen; känsel; sinnlig sensorisk etnografi; icke-representationell teori; fenomenologi; ny materialism materiell feminism; situerad kunskap; autoetnografi; kreativt reflekterande experimentellt narrativt skrivande; minne; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis brings together a fascination with the city and a keen interest in the knowledge process. The point of departure is the bodily, sensory and emotional experience. That the author uses her own perceptions and experiences and is preoccupied with her own knowledge process means that she writes herself into an autoethnographic context. LÄS MER

 3. 3. Systemmänniskan En studie om människan, automationen och det senmoderna förnuftet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

  Författare :Daniel Bodén; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Etnologi; Ethnology; automation; culture; technology; social consciousness; reification; material-ity; modernity; late modernity; labour; production; consumption; service; division of labour; automation; kultur; teknik; socialt medvetande; reifikation; materialitet; modernitet; senmodernitet; arbete; service; arbetsdelning;

  Sammanfattning : How did the conformist “organization man” of modern welfare society turn into the restless and flexible market-rational individualist of late-modernity? And what role did technology play in this transformation? Drawing from inquiries like these, this doctoral thesis deals with topics such as technology, culture, and the production of social consciousness. The aim of the study is to elucidate the historical emergence of late-modern reason, visible in the socio-material process of automation. LÄS MER

 4. 4. Vems är historien? : Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kenneth Nordgren; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barn och konflikter : En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Andrzej Szklarski; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn; Konflikter; Sverige; Polen;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. LÄS MER