Sökning: "medicinsk praktik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden medicinsk praktik.

 1. 1. Orsak: Våldtäkt : om våldtagna män i medicinsk praktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Jens Lindberg; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rape; male rape; sexual victimization; sexual violence; victimhood; patient; treatment; healthcare; medicine; medical practice; care practices; logics; poststructuralism; discourse theory; ethnography; gender; masculinity; body; gender equality; heteronormativity; Våldtäkt; våldtäkt på män; sexuellt våld; offerskap; patient; bemötande; sjukvård; medicin; medicinsk praktik; vårdpraktiker; logikperspektivet; poststrukturalism; diskursteori; etnografi; etnologi; genus; könsroller; maskulinitet; kropp; jämställdhet; heteronormativitet.; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Within the Swedish healthcare system, the care of raped men varies and many hospitals lack specific programmes. The aim of the thesis is to describe and analyse how meanings about rape and raped men are produced within Swedish healthcare. LÄS MER

 2. 2. Personligt ombud Social praktik i medicinsk diskurs

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ulrika Järkestig Berggren; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; case management; personligt ombud; socialt arbete; psykiskt funktionshinder; systemfel; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The objective of this licentiate’s dissertation is the developing occupational role of ‘personligt ombud’ (PO), a case manager for persons with severe psychiatric disabilities. The purpose of PO, put forward by a government’s commission (Psykiatriutredningen) 1992, was to implement a new way of providing support and to coordinate interventions with an aim to improve the life conditions of persons with severe psychiatric disabilities. LÄS MER

 3. 3. Att (åter)skapa "det normala" : Bröstoperationer och brännskador i plastikkirurgisk praktik

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Kerstin Sandell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; plastic surgergy; breast reconstruction; breast reduction; burn injury; medicalization; inscription; gaze; apparatuses of production; modest witness; situated knowledge; normal; plastikkirurgi; psykologiska aspekter; bröstcancer; bröstkirurgi; brännskador; skönhetsideal; kirurgi; kropp; bröstet; medicinsk teknik; genusvetenskap; patologisk; norma; Donna Haraway; pathological; plastic surgery; gender studies;

  Sammanfattning : This PhD dissertation explores how the normal is made and remade in the medical practice of plastic surgery. The thesis also question what "the normal" is that is remade. The empirical field is breast reconstruction, breast reduction, and burn injuries. LÄS MER

 4. 4. Ambivalent Ambiguity? A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female embodiment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisa Guntram; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex; sex development; ‘atypical’ sex development; female embodiment; adolescence; women; Sweden; uterine and vaginal agenesis; Turner syndrome; intersex; DSD; qualitative methodologies; sense-making; narratives; norms; normality; heteronormativity; resistance; relations; sexual practice; diagnosis; treatment; critique; Kön; könsutveckling; kvinnlig kroppslighet; ”otypisk” könsutveckling; normalitet; tonår; kvinnor; Sverige; MRKH syndrom; uterus och vaginal agenesi; Turner syndrom; intersex; DSD; meningskapande; relationer; kvalitativ metod; narrativ; normalitet; heteronormativitet; sexuell praktik; normer; ifrågasättande; diagnos; behandling; kritik;

  Sammanfattning : Against a backdrop of feminist and social scientific research on sex, female embodiment, and normality this thesis aims to discern how young women, who in adolescence have learned that their bodies are developing in ways considered ‘atypical’ for the female sex, make sense of their bodies and their situation. In focus are the ways in which the women make sense of and negotiate female embodiment; how they, particularly in stories about their interactions with others, position their embodied selves; and how norms and beliefs about sexed embodiment, heterosexual practice, and in/fertility are strengthened and challenged in the interviewees’ sense-making. LÄS MER

 5. 5. Vägar genom sjuksköterskeutbildningen studenters berättelser

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Petra Lilja Andersson; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; experience; narratives; nursing education; nursing students; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Life History; Pedagogy and didactics; didaktik; Humanities Social Sciences; life history;

  Sammanfattning : Syftet är att utifrån studenters livsberättelser, få kunskap om och förståelse för hur de upplever och hanterar sjuksköterskeutbildningens olika delar med särskilt fokus på spänningsfälten mellan: yrkesexamen – akademisk examen, högskoleförlagd utbildning – verksamhetsförlagd utbildning samt huvudämnet omvårdnad – stödämnet medicinsk vetenskap. Syftet är vidare att få kunskap om och förståelse för aspekter av betydelse för studenters lärande på vägen genom utbildningen. LÄS MER