Sökning: "medication beliefs"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden medication beliefs.

 1. 1. Problematic medication use in headache - Epidemiology and qualitative aspects of medication overuse headache and non-adherence to prophylactic migraine treatment

  Författare :Pernilla Jonsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; headache; migraine; medication overuse headache; adherence; medication use; socioeconomics differences; beliefs about medicines; grounded theory;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to analyze problematic medication use among persons with headache, focusing on overuse of acute medications, with subsequent medication overuse headache (MOH), and on underuse of prophylactic medication. Methods: Data in Studies I and II came from a population survey in which 44 300 Swedes were interviewed by telephone about headache and medication use. LÄS MER

 2. 2. Aspects on optimisation of drug therapy in the elderly

  Detta är en avhandling från Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine

  Författare :Åsa ÅB Bondesson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medication histories; medication reviews; drug-related problems; elderly; medication errors; pharmacists; drug therapy;

  Sammanfattning : Introduction: Elderly patients often use many drugs, increasing the risk for drug-related problems. Aim: To optimise drug therapy in the elderly by identifying, resolving and preventing drug-related problems. LÄS MER

 3. 3. Clinical pharmacy services within a multiprofessional healthcare team

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Lina Hellström; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical pharmacy services; pharmacist; medication review; medication reconciliation; medication errors; drug-related problems; inappropriate prescribing; elderly; inpatients; patient readmissions; hospitalisation; multiprofessional; patient care team; continuity of patient care; Klinisk farmaci; farmaceut; läkemedelsgenomgång; läkemedelsavstämning; läkemedelsfel; läkemedelsrelaterade problem; olämpliga läkemedel; äldre; återinläggning; sjukhusinläggning; multiprofessionell; vårdteam; kontinuitet i vården; Biomedicinsk vetenskap; Biomedical Sciences;

  Sammanfattning : Background: The purpose of drug treatment is to reduce morbidity and mortality, and to improve health-related quality of life. However, there are frequent problems associated with drug treatment, especially among the elderly. LÄS MER

 4. 4. Use of secondary preventive drugs after stroke

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Sjölander; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; secondary prevention; drug use; equality; medication adherence; medication beliefs; medicin; Medicine; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology; samhällsfarmaci; Social Pharmacy;

  Sammanfattning : Background Stroke is a serious condition that can have significant impact on an individual’s health and is a significant burden on public health and public finances. Secondary preventive drug treatment after stroke is important for decreasing the risk of recurrent strokes. LÄS MER

 5. 5. Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Emilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan Väst.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADHD; adherence; asthma; beliefs about medication; illness perception; personality; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Följsamhet till läkemedelsbehandling vid astma och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är viktigt eftersom optimal behandling kan förebygga allvarliga och livslånga konsekvenser. Flera faktorer som påverkar följsamhetsbeteendet har tidigare identifierats exempelvis ekonomiska faktorer, men vikten av personlighetsdrag, uppfattning om läkemedel och sjukdomsuppfattning har tidigare inte undersökts tillräckligt. LÄS MER