Sökning: "media könsroller"

Hittade 1 avhandling innehållade orden media könsroller.

  1. 1. Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Sara Eldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; couple relationships; gender equality; gender inequality; feminism; household work; popular therapy; therapeutic culture; experts; individualization; late modernity; cultural narratives; collective narratives; private-public; media images; self-help books; TV programs; Internet;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen fokuserar den framväxande populärterapeutiska kulturen om och för heterosexuella par. Tre fallstudier har utförts; självhjälpsböcker för par, tv-program med relationsfokus samt diskussionsforum på Internet, kopplade till tv-programmen. LÄS MER