Sökning: "media könsroller"

Hittade 1 avhandling innehållade orden media könsroller.

  1. 1. Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Sara Eldén; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; couple relationships; gender equality; gender inequality; feminism; household work; popular therapy; therapeutic culture; experts; individualization; late modernity; cultural narratives; collective narratives; private-public; media images; self-help books; TV programs; Internet;

    Sammanfattning : In this thesis, the expanding discourse of popular therapeutic culture on and for heterosexual couples is analysed. Three case studies have been carried out; self-help books for couples, TV programs with relationship-focus, and web discussion boards connected to the TV programs. LÄS MER