Sökning: "medborgarengagemang"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet medborgarengagemang.

 1. 1. Adapting Cities : Ecosystem-based approaches and citizen engagement in municipal climate adaptation in Scania, Sweden

  Författare :Ebba Brink; LUCSUS; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Climate change adaptation; disaster risk reduction; ecosystem-based adaptation; ecosystem services; citizen engagement; participation; transformation; Sustainability Science; hållbarhetsvetenskap; klimatanpassning; katastrofriskreducering; ekosystembaserad klimatanpassning; ekosystemtjänster; medborgarengagemang; deltagande; transformation; kommunal planering;

  Sammanfattning : Even if current attempts to reduce global greenhouse gas emissions would succeed, society-wide adjustment to the harmful effects of climate change is urgently needed. This process is known as climate adaptation. LÄS MER

 2. 2. Vad kan medborgarna göra? : Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Författare :Elisabet Lindberg; Göran Ahrne; Per Selle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER

 3. 3. Towards a Minor Urbanism : Thinking Community without Unity in Recent Makings of Public Space

  Författare :Ida Sandström; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :Public Space; Spaces of Being-in-Common; Spaces of Collective Care; Minor Urbanism; Community without Unity; Community; Urban design; Urban space; City park; Urban planning; Co-Production; Urban Participation; Urbanism; Difference; Spaces of difference; Diversity; Spaces of diversity; offentliga rum; offentliga platser; urban arkitektur; Planering; mångfald; torg och parker; Urban design; urban gemenskap; urbanism; medborgardeltagande; medborgarengagemang; planeringspraktiker; gestaltad livsmiljö;

  Sammanfattning : HOW CAN WE PLAN AND DESIGN FOR community in diverse urban situations? In response to segregation and social fragmentation, public space is increasingly being conceived of as a vehicle for fostering openness towards differences, both in planning practice and theory. Drawing on two recent public space projects – Superkilen in Copenhagen, Denmark, and Jubileumsparken in Gothenburg, Sweden – this thesis explores what this hopeful idea may mean in terms of the actual making of public space. LÄS MER

 4. 4. Den lokala politikens fragmentering : Orsaker till och effekter av medborgarengagemang vid kommundelningar och uppkomst av nya partier

  Författare :Gissur Erlingsson; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att möjliggöra äldre människors delaktighet i vardagen : Framtidsverkstad som idé och metod

  Författare :Ulla Åhnby; Cecilia Henning; Elisabet Cedersund; Magnus Jegermalm; Bengt G Eriksson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att analysera framtidsverkstäder som fenomen föratt stärka äldre människors delaktighet och engagemang. Analysen sätts irelation till teorier och begrepp kopplat till medborgarengagemang ochdelaktighet i olika processer inom ramen för människors vardagsliv. LÄS MER