Sökning: "medberoende"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet medberoende.

  1. 1. Relatives of alcoholics. Studies of hardship, behaviour, symptomatology and methods of intervention

    Detta är en avhandling från Dept Clin Alc Res, UMAS, SE-205 02 Malmoe, Sweden

    Författare :Ulla Zetterlind; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psykiatri; klinisk psykologi; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; randomized controlled trial; mortality; interventions; emergency care; psychiatric symptoms; coping behaviour; Spouses of alcoholics; hardship; psykosomatik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av fem delarbeten. De första tre delarbetena består av 1) olika metoder att nå anhöriga till alkoholister för information om tillgängligt stöd, 2) könsskillnader hos partners till alkoholmissbrukare när det gäller psykiska symptom, upplevelser av utsatthet och copingstrategier när det gäller bemötandet av missbrukaren och i hanteringen av missbrukssituationen och 3) möjligheten att diagnostisera medberoende hos anhöriga till alkoholmissbrukare genom att använda operationellt definierade kriterier. LÄS MER