Sökning: "mechanical treatment"

Visar resultat 11 - 15 av 563 avhandlingar innehållade orden mechanical treatment.

 1. 11. Validation of models for welding and post weld heat treatment in product development of aerospace components

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Daniel Berglund; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Datorstödd maskinkonstruktion; Computer Aided Design;

  Sammanfattning : It is important to control key dimensions in aero engine components during manufacture. This is achieved by finding a stable process-parameter window for each manufacturing operation and to choose an order of manufacture, which gives an adequate result. Production planning has traditionally been carried out from experience and experiments. LÄS MER

 2. 12. Reduction of refining energy during mechanical pulping : using pressurised chip compression and sulphite pre-treatment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sveriges Lantbruksuniversitet

  Författare :Erik Nelsson; Mittuniversitetet.; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Chip pre-treatment; double disc refiner; energy efficiency; Impressafiner; low dosage; Norway spruce; refining intensity; single disc refiner; sulphite pre-treatment; thermomechanical pulp;

  Sammanfattning : The effects of pressurised compressive chip pre-treatment and low dosage sulphite pre-treatment were evaluated for production of thermomechanical pulp in mill scale trials using Norway spruce (Picea abies) at the Braviken paper mill (Holmen Paper AB, Sweden). The general aim of the study was to improve the energy efficiency during the production of mechanical pulps suitable for news and improved news grade papers. LÄS MER

 3. 13. External otitis and its treatment is a group III steroid without antibiotics sufficent therapy? Experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Per Emgård; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; external otitis; external auditory canal EAC ; animal model; treatment; betamethasone; hydrocortisone; antibiotics; human study; Pseudomonas aeruginosa; Candida albicans.; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Oto-Rhino-Laryngology; oto-rhino-laryngologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTExternal otitis and its treatment. Is a group III steroid without antibiotics sufficient therapy? – Experimental and clinical studiesPer Emgård, Department of Otorhinolaryngology, University of Umeå and Ystad Hospital, Umeå and Ystad, SwedenExternal otitis is one of the most common ear, nose and throat (ENT) diagnoses in out-patient clinics. LÄS MER

 4. 14. Improvement on cellulose accessibility and reactivity of different wood pulps

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Viviana Köpcke; KTH.; [2008]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; cellulose; accessibility; reactivity; enzymatic treatment; mechanical treatment; chemical treatment; dissolving pulp; paper grade pulps; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science Wood fibre and forest products; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning Träfiber- och virkeslära;

  Sammanfattning : Cellulosans tillgänglighet och reaktivitet är nyckelparametrar vid framställning av regenererad cellulosa och cellulosaderivat. Det är välkänt att på grund av cellulosans kristallina struktur är tillgängligheten begränsad för lösningsmedel och olika reagens. LÄS MER

 5. 15. Branch Identification in Elastic Stability Analysis

  Detta är en avhandling från Division of Solid Mechanics, Box 118, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Anders Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vacuum technology; hydraulics; Mechanical engineering; Produktionsteknik; Production technology; FEM; computer simulation; bifurcation; stability; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar metoder för att kunna beräkna den last en struktur kan bära. En struktur kan i detta sammanhang vara allt från en bro till en mjölkkartong. LÄS MER