Sökning: "meaning-producing processes"

Hittade 1 avhandling innehållade orden meaning-producing processes.

  1. 1. Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Filippa Säwe; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : In the spring of 1997 a group of parents of deaf and hearing-impaired children and representatives of a special school in the south of Sweden began to hold formally arranged meetings in order to start a “dialogue”. This particular form of collaboration became the focus of this study. LÄS MER