Sökning: "mean field annealing"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden mean field annealing.

 1. 1. Variational Methods in Combinatorial Optimization and Phylogeny Reconstruction

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Henrik Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; statistical physics; gravitation; relativity; annealing; variational; mean-field; phylogeny; constraint satisfaction; combinatorial optimization; maximum likelihood; Physics; Fysik; Mathematical and general theoretical physics; quantum mechanics; classical mechanics; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; Fysicumarkivet A:2001:Jönsson; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Metoder utvecklade inom den statistiska fysiken har visat sig vara användbara även i andra forskningfält såsom datalogi, statistik, ekonomi och molekylärbiologi. I den här avhandlingen undersöks hur en variationell metod, utvecklad för statistisk fysik, kan användas när man löser kombinatoriska optimeringsproblem och när man försöker rekonstruera evolutionsträd. LÄS MER

 2. 2. Neural Network Ensembles and Combinatorial Optimization with Applications in Medicine

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Henrik Haraldsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerisk analys; machine learning; artificial neural networks; ensemble methods; feature extraction; ECG; combinatorial optimization; mean field annealing; Computer science; numerical analysis; systems; Datalogi; control; system; kontroll; Artificial intelligens; Artificiell intelligens; Fysicumarkivet A:2003:Haraldsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom medicin, och inom många andra tillämpningar, är uppgiften ofta att utifrån en serie observationer ge ett jakande eller nekande svar på en viss fråga. Exempelvis måste en läkare avgöra om en patient med bröstsmärtor lider av akut hjärtinfarkt eller inte. LÄS MER

 3. 3. Preparation and Characterization of the Magnetic Semiconductor (GaMn)As

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Martin Adell; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The diluted ferromagnetic semiconductor (GaMn)As has been grown by low temperature molecular beam epitaxy and the effects of post growth treatments on the electronic, magnetic and structural properties have been studied. In situ low temperature annealing of (GaMn)As layers has been performed. LÄS MER

 4. 4. Synthesis and Characterisation of Ultra Thin Film Oxides for Energy Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mattis Fondell; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Atomic Layer Deposition; Iron oxides; Hematite; Solar Water Splitting; Hard X-Ray Photoelectron Spectroscopy;

  Sammanfattning : This thesis describes studies of materials which can be exploited for hydrogen production from water and sunlight. The materials investigated are maghemite (γ-Fe2O3), magnetite (Fe3O4) and especially hematite (α-Fe2O3), which is an iron oxide with most promising properties in this field. LÄS MER