Sökning: "mathematics teaching primary school"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden mathematics teaching primary school.

 1. 1. Becoming recognised as mathematically proficient : The role of a primary school teacher education programme

  Författare :Andreas Ebbelind; Jeppe Skott; Gellert Uwe; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics education; teacher education; primary school; prospective teacher; identity development; Patterns of Participation; ethnography.; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This study focuses on upper primary prospective teachers in their first years of a teacher education programme in Sweden, in particular, a 20-week mathematics education course. It aims to contribute with insight into how, or even if, experience from a teacher education programme and other relevant past and present social practices and figured worlds plays a role in prospective generalist teachers’ imaginings of themselves as primary mathematics teachers-to-be and potentially shapes their identity. LÄS MER

 2. 2. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Christer Bergsten; Kirsti Hemmi; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Applied mathematics; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Mathematics textbooks for teaching : An analysis of content knowledge and pedagogical content knowledge concerning algebra in Swedish upper secondary education

  Författare :Wang Wei Sönnerhed; Berner Lindström; Jonas Emanuelsson; Ingemar Holgersson; Göteborgs universitet kommunikation och lärande Institutionen för pedagogik; []
  Nyckelord :mathematics textbooks; school algebra; solving methods; factorization; solving quadratic equations; mathematics teaching; content knowledge; pedagogical content knowledge; geometrical models; algebra history; embedded teaching trajectories;

  Sammanfattning : In school algebra, using different methods including factorization to solve quadratic equations is one common teaching and learning topic at upper secondary school level. This study is about analyzing the algebra content related to solving quadratic equations and the method of factorization as presented in Swedish mathematics textbooks with subject matter content knowledge (CK) and pedagogical content knowledge (PCK) as analytical tools. LÄS MER

 4. 4. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER

 5. 5. Finnish Teacher Guides in Mathematics : Resources for primary school teachers in designing teaching

  Författare :Tuula Koljonen; Kirsti Hemmi; Andreas Ryve; Jeppe Skott; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural scripts; curriculum materials in mathematics; Finnish primary school; teacher guides characteristics; resources for teaching; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Previous research worldwide has shown that curriculum materials maintain a strong presence and constitute an important tool, artefact, in mathematics classrooms. Yet, there is a vast lack of research on the design and the characteristics of teacher guides. LÄS MER