Sökning: "mathematics school"

Visar resultat 1 - 5 av 226 avhandlingar innehållade orden mathematics school.

 1. 1. Speaking of Geometry : A study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates

  Författare :Johan Prytz; Staffan Rodhe; Anders Öberg; Sten Kaijser; Jan van Maanen; Patricio Herbst; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematics; geometry instruction; mathematics education; Sweden; textbook; curriculum; professional; elementary school; secondary school; history of mathematics education; history of mathematics; history of education; MATEMATIK;

  Sammanfattning : This dissertation deals with geometry instruction in Sweden in the period 1905-1962. The purpose is to investigate textbooks and other literature used by teachers in elementary schools (ES) and lower secondary schools (LSS) – Folkskolan and Realskolan – connection to geometry instruction. LÄS MER

 2. 2. Becoming recognised as mathematically proficient : The role of a primary school teacher education programme

  Författare :Andreas Ebbelind; Jeppe Skott; Gellert Uwe; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics education; teacher education; primary school; prospective teacher; identity development; Patterns of Participation; ethnography.; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This study focuses on upper primary prospective teachers in their first years of a teacher education programme in Sweden, in particular, a 20-week mathematics education course. It aims to contribute with insight into how, or even if, experience from a teacher education programme and other relevant past and present social practices and figured worlds plays a role in prospective generalist teachers’ imaginings of themselves as primary mathematics teachers-to-be and potentially shapes their identity. LÄS MER

 3. 3. Chordal and Complete Structures in Combinatorics and Commutative Algebra

  Författare :Eric Emtander; Jörgen Backelin; Ralf Fröberg; Bernd Sturmfels; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Betti numbers; chordal hypergraphs; complete hypergraphs; hypercycle; line hypergraph; numerical monoids; positive affine monoids; Other mathematics; Övrig matematik; Mathematics; matematik;

  Sammanfattning : This thesis is divided into two parts. The first part is concerned with the commutative algebra of certain combinatorial structures arising from uniform hypergraphs. The main focus lies on two particular classes of hypergraphs called chordal hypergraphs and complete hypergraphs, respectively. LÄS MER

 4. 4. Varför undervisning i matematik? : argument för matematik i grundskolan - i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare

  Författare :Maria Bjerneby Häll; Bertil Askling; Hans Wallin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arguments for Mathematics; Curriculum in Mathematics; School Mathematics; Student Teachers in Mathematics; Matematikundervisning; grundskolan; Mathematics; Matematik; Educational Science; Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate, describe and analyse the justification and the goals of mathematics education in compulsory school in Sweden. The focus here is on student teachers and their conceptions of why mathematics should be taught in school. LÄS MER

 5. 5. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER