Sökning: "mathematic pupils"

Hittade 1 avhandling innehållade orden mathematic pupils.

  1. 1. Attityder till naturvetenskap : Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

    Författare :Lena Adolfsson; Sylvia Benckert; Eva Silfver; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attityder; genus; TIMSS; förändring över tid; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

    Sammanfattning : I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. LÄS MER