Sökning: "materiella tillgångar"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden materiella tillgångar.

 1. 1. The sole trader's assets and liabilities - a tax law study on the importance of accounting to the demarcation of business activity

  Författare :Peter Nilsson; Institutionen för handelsrätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; allocation of assets and liabilities; företagsbeskattning accounting to the demarcation under tax law; god redovisningssed; bokföringsmässiga grunder; det rättsliga sambandet mellan bokföring och skatterättslig inkomstberäkning; allokering av tillgångar och skulder; income calculation method; legal standard of generally accepted accounting principles;

  Sammanfattning : Sweden is a typical small-business country and, based on the numbers, a clear majority of the companies operate as sole traders. Unlike limited companies and other legal entities, which classify all income as business income, the income or expenditures of private persons are classified as either business, service or capital income. LÄS MER

 2. 2. Health and Social Determinants Among Boys and Girls in Sweden : Focusing on Parental Background

  Författare :Heidi Carlerby; Katja Gillander Gådin; Anders Knutsson; Eija Viitasara; Ina Borup; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bullying involvement; discrimination; foreign extraction; gender; WHO-HBSC; intersectional perspective; health risk behaviour; parental background; PSP; SHC; SCOS; socio-demography; mobbning; diskrimination; utländsk härkomst; genus; WHO-HBSC; intersektionalitetsperspektiv; hälsoriskbeteende; föräldrabakgrund; PSP; SHC; SCOS; sociodemografi;

  Sammanfattning : The majority of Swedish boys and girls have good psychosomatic health. Despite that the risk of mental health problems such as nervousness, feeling low and sleeping difficulties has increased steadily in recent decades. LÄS MER

 3. 3. Resurstillväxt via innovationskapital

  Författare :Per Staffan Boström; Per-Olof Brehmer; Niklas Myhr; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Resource based view; sustainable growth; resource growth; value growth; management control; economic governance; financial control; immaterial; intangibles; resource; resource base; dynamic capability; factor market; innovation capital; added value; structure capital; resilience; knowledge integration; Resursbaserat synsätt; hållbar tillväxt; resurstillväxt; ekonomisk styrning; immateriell; resurs; resursbas; faktormarknad; innovationskapital; förädlingsvärde; värdetillväxt; strukturkapital; kunskapsintegration;

  Sammanfattning : Under senaste decennierna har en allt större andel av företags resurser utgjorts av s k osynliga tillgångar, immateriella tillgångar, såsom ägarandelar i utvecklingsbolag, investering i avknoppningsbolag och utveckling av idéer i inkubatorer, samtidigt som de resurser som finns under ett företags juridiska kontroll i bland annat samarbetsprojekt inom FoU, relativt sett också har minskat. Resurstillväxt är en central fråga i de organisationer som studeras i denna avhandling men ofta finns en `obalans´ i relationen mellan identifierade materiella/immateriella resurser och oidentifierade immateriella resurser. LÄS MER

 4. 4. Musik, migration och villkor : en studie om deltagandevillkor i det svenska musiklivet

  Författare :Jonas Ålander; Ulrik Volgsten; Eva Georgii-Hemming; Oscar Pripp; Karin Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Deltagande; villkor; musiklivet; migration; identitet; logikperspektivet; diskursteori;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av tidigare forskning, som visar att migrantidentifikationen bidrar till försvårade deltagarvillkor i samhälle och kulturliv, undersöker avhandlingen hur migrantidentifikationen påverkar deltagandevillkor i det svenska musiklivet.Avhandlingen bygger på tre delstudier där arrangörers, utövares och mediers perspektiv analyserats med fokus på hur musiklivets praktiker skapas, erfars och skildras. LÄS MER