Sökning: "matematiskt gestaltande i förskolan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden matematiskt gestaltande i förskolan.

  1. 1. Matematiskt gestaltande i förskolan

    Författare :Kerstin Bäckman; Marita Lindahl; Christina Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical formation; preschool; teaching; learning studies; here-and-now-situations; variation; the didactics of mathematics; matematiskt gestaltande; förskola; undervisning; lärstudier; här-ochnu-situationer; variation; matematikdidaktik;

    Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. LÄS MER