Sökning: "matematiska modeller"

Visar resultat 1 - 5 av 93 avhandlingar innehållade orden matematiska modeller.

 1. 1. Supply chain optimization in the forest industry

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Helene Gunnarsson Lidestam; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Supply chain; logistics; forestry; optimization; modelling; transportation; mixed integer programming models; försörjningskedjor; logistik; optimering; modellering; transportplanering; blandade heltalsproblem; skogsindustrin; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : The scope of this thesis is modelling and solving large-scale planning problems in the supply chain within the forest industry. Five research papers are included, the first three of which focus on the modelling, and the last two on the solution methods. LÄS MER

 2. 2. Multi-year maintenance optimisation for paved public roads - segment based modelling and price-directive decomposition

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Per-Åke Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; road maintenance optimisation; price-directive decomposition; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras hur kostnadseffektiva underhålls- (uh-)planer för belagd väg kan genereras, på basis av information om aktuellt vägytetillstånd och funktionella modeller för kostnads- och tillståndsförändringar, delvis utvecklade i samarbete med svenska Vägverket (VV). Tilltänkt användning är på strategisk och programnivå, innan mer detaljerad objektinformation finns att tillgå. LÄS MER

 3. 3. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken en studie om läromedel och nationella prov

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. High order summation-by-parts based approximations for discontinuous and nonlinear problems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cristina La Cognata; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Numerical approximations using high order finite differences on summation-byparts (SBP) form are investigated for discontinuous and fully nonlinear systems of partial differential equations. Stability and conservation properties of the approximations are obtained through a weak imposition of interface and boundary conditions with the simultaneous-approximation-term (SAT) technique. LÄS MER

 5. 5. Characterizing Temporal Changes and Inter-Site Correlations in Daily and Sub-Daily Precipitation Extremes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Agne Burauskaite-Harju; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Klimatförändringar; matematiska modeller; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Statistics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Statistik;

  Sammanfattning : Information on weather extremes is essential for risk awareness in planning of infrastructure and agriculture, and it may also playa key role in our ability to adapt to recurrent or more or less unique extreme events. This thesis reports new statistical methodologies that can aid climate risk assessment under conditions of climate change. LÄS MER