Sökning: "matematisk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden matematisk utveckling.

 1. 1. “Count on me!” Mathematical development, developmental dyscalculia and computer-based intervention

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linda Olsson; Ulf Träff; Joakim Samuelsson; Lisa Thorell; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical development; symbolic number processing; Approximate number system; developmental dyscalculia; computer-based intervention; matematisk utveckling; symboliskt nummerprocessande; Approximativa nummersystemet; dyskalkyli; datorbaserad intervention;

  Sammanfattning : A “sense” of number can be found across species, yet only humans supplement it with exact and symbolic number, such as number words and digits. However, what abilities leads to successful or unsuccessful arithmetic proficiency is still debated. LÄS MER

 2. 2. On some topics in operator theory : An unfinished story about mathematical control

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Mathematical Sciences

  Författare :Eskil Rydhe; [2017-05]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carleson embeddings; complex analysis; control theory; functional models; Hankel operators; harmonic analysis; operator theory; Triebel–Lizorkin spaces; vector-valued analytic functions;

  Sammanfattning : This thesis considers differentiation of non-negative, fractional order, composed with Hardy spacetypeHankel operators. H2-boundedness is characterized in terms of a reproducing kernel thesis. LÄS MER

 3. 3. Pores, inclusions and electromagnetic stirring Topics from the continuous casting of steel

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Arash Safavi Nick; Pär Jönsson; Michael Vynnycky; Jesper H. Hattel; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Materials Science and Engineering; Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis deals with two topics of relevance to the continuous casting of steel,in view of their importance as regards the quality of the final solidified structure.The first concerns the precipitation of gas pores and inclusions in the interden-dritic region of the solidifying metal. LÄS MER

 4. 4. Lek som matematisk aktivitet : hur matematiska aktiviteter konstitueras i förskola och förskoleklass och hur de förändras under en kompetensutvecklingsinsats

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Christina Svensson; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kompetensutveckling; matematiska aktiviteter; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur 61 pedagogers förståelse av Bishops matematiska aktiviteter Leka, Förklara, Designa, Lokalisera, Mäta och Räkna förändras under en kompetensutvecklingsinsats. Med stöd av vetenskapliga metoder inom sociokulturella teoribildningar, bidrar studien till att synliggöra historiska och kulturella motstånd som genom medierande handlingar producerats i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Mathematical Learning Disability Cognitive Conditions, Development and Predictions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Rickard Östergren; Ulf Träff; Joakim Samuelsson; Örjan Dahlström; Åke Olofsson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical learning disability; dyscalculia; mathematical cognition; number sense; Matematiska inlärningssvårigheter; dyskalkyli; matematisk kognition; antalsuppfattning;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis was to test and contrast hypotheses about the cognitive conditions that support the development of mathematical learning disability (MLD). Following hypotheses were tested in the thesis: a) domain general deficit, the deficit is primarily located in the domain general systems such as the working memory, b) number sense deficit, the deficit is located in the innate approximate number system (ANS), c) numerosity coding deficit, the deficit is located to a exact number representation system, d) access deficit, the deficit is in the mapping between symbols and the innate number representational system (e. LÄS MER