Sökning: "matematik svårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden matematik svårigheter.

 1. 1. Grafisk och algebraisk representation : Gymnasieelevers förståelse av linjära funktioner

  Författare :Annika Pettersson; Igor Gachkov; Kerstin Pettersson; Lovisa Sumpter; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; linear function; graphic representation; scale; concept image; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns upper secondary students’ understanding of algebraic and graphic representation of linear functions. Components of the students’ concept images, so-called ‘concept elements’, were studied as a way to capture their understanding. LÄS MER

 2. 2. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 3. 3. Methods and Tools for Co-Simulation of Dynamic Systems with the Functional Mock-up Interface

  Författare :Christian Andersson; Matematik LTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coupled Systems; Co-Simulation; FMI; Functional Mock-up Interface; PyFMI; Assimulo; Stability; Master Algorithm;

  Sammanfattning : Simulation of coupled dynamical systems, where the subsystems are bundled with their own internal solver, is important in industry. This is due to that in many cases, with complex systems, this is the only viable option. LÄS MER

 4. 4. Förskoleklass - ett år att räkna med : förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers kunskapsutveckling i matematik

  Författare :Helena Vennberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes förskoleklasslärares möjligheter att följa och analysera elevers matematikutveckling utifrån en intervention i matematik läsåret 2012/2013. Två grupperingar med förskoleklasser var aktuella i studien. LÄS MER

 5. 5. Methods for quantitative analysis of myocardial perfusion SPECT : validated with magnetic resonance imaging, phantom studies and expert readers

  Författare :Helen Fransson; Matematik LTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Segmentation; Quantification; Spline; Image registration; Cardiac image analysis; Myocardial perfusion SPECT;

  Sammanfattning : In this thesis, methods for automated analysis of myocardial perfusion single photon emission computer tomography (myocardial perfusion SPECT, MPS) images have been successfully developed and evaluated. MPS images show the perfusion of the myocardium and are used for diagnosing patients with suspected ischemic heart disease. LÄS MER