Sökning: "matematik svårigheter i inlärning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden matematik svårigheter i inlärning.

 1. 1. Limits of functions : university students' concept development

  Författare :Kristina Juter; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematics Education; Matematik och lärande; Matematikundervisning-- högskolan;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av sex artiklar som föregås av en kappa. Kappan sammanfattar de teorier som använts i artiklarna, empiridelen samt resultat och slutsatser. Fem av artiklarna är publicerade i tidskrifter eller accepterade för publikation i tidskrifter och den återstående är accepterad för publicering i en konferensrapport. LÄS MER

 2. 2. Tankeform och problemmiljö : skolan som kontext för tänkande i elementär matematik

  Författare :Jan Wyndhamn; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Matematikundervisning; Inlärning. Elever; Problemlösning; Matematik; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanfattning av två empiriska studier som analyserar karaktären av kognitiva aktiviteter vid de betingelser för kommunikation som är utmärkande för pedagogiska miljöer. Elever i årskurs 6 har under vanliga matematiklektioner fått lösa vissa räkneuppgifter under olika situationella krav. LÄS MER