Sökning: "matematik förskolan barn"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden matematik förskolan barn.

 1. 1. Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… : Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

  Författare :Johanna Unga; Gunilla Dahlberg; Liselott Olsson; Tomas Saar; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool didactics; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; learning; a relational field of potentiality; mathematics; listening; transcendental empiricism; förskola; förskoledidaktik; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; lärande; det relationella potentialitetsfältet; matematik; lyssnandet; transcendental empirism; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : In preschools it is common that mathematics mainly focuses on how children learn mathematics through everyday activities, or on children´s understanding of mathematical concepts. However, views on mathematics-learning are today deepened and extended, and embrace children’s own mathematical signs, visual representations and bodily experiences. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med dialogen? : En studie av dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan

  Författare :Maria Fredriksson Sjöberg; Monika Vinterek; Anette Emilson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; teacher; child; dialogue; interaction; communication; multiparty call; philosophy of dialogue; relational pedagogy; video observation; förskola; pedagog; barn; dialog; interaktion; kommunikation; flerpartssamtal; dialogfilosofi; relationell pedagogik; video-observation; pedagogiskt arbete; educational work; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to gain knowledge about dialogues in the setting of the preschool. The more in-depth purpose is to highlight what happens in dialogues between a teacher and a child when more children join the situation of interaction in which the dialogue is taking place. LÄS MER

 3. 3. Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande

  Författare :Maria Reis; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; matematik; yngre barn; variationsteori; dimensioner av variation; differentiera; lärande i förskolan; toddlare; variationsteori; matematik; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Matematiskt gestaltande i förskolan

  Författare :Kerstin Bäckman; Marita Lindahl; Christina Gustafsson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematical formation; preschool; teaching; learning studies; here-and-now-situations; variation; the didactics of mathematics; matematiskt gestaltande; förskola; undervisning; lärstudier; här-ochnu-situationer; variation; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. LÄS MER

 5. 5. Förskollärare planerar barns möten med matematik : Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

  Författare :Josefin Rostedt; Joakim Samuelsson; Ingrid Karlsson; Camilla Björklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; planning; didactics; teaching mathematics; förskola; planering; didaktik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen riktar blicken mot planeringsarbete i förskolan. Syftet är att beskriva och analysera förskollärares autentiska planering av barns möten med matematik. Studiens teoretiska inramning utgörs av den reflektiva skoldidaktiska teorin som betonar, oavsett skolform, lärares ansvarstagande för undervisning. LÄS MER