Sökning: "matematik aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden matematik aktiviteter.

 1. 1. Satistical Modelling Of CO2 Exchange Between Land And Atmosphere : Using Stochastic Optimisation And Gaussian Markov Random Fields

  Författare :Unn Dahlén; Spatio-Temporal Stochastic Modelling Group; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Gaussiska Markovfält; Stokastisk optimering; CO2-flöden; Spatial statistik; Stochastic Optimisation; Gaussian Markov Random Fields; Atmospheric inverse modelling; Spatial statistics; Computational statistics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the development and application of efficient mathematicaltools for estimating and modelling the exchange of carbon dioxide (CO2) between the Earth and its atmosphere; here referred to as the global CO2 surface flux.There are two main approaches for estimating the CO2 flux: Processed based(bottom-up) modelling and atmospheric inversion (top-down) modelling. LÄS MER

 2. 2. Statistical inference and time-frequency estimation for non-stationary signal classification

  Författare :Rachele Anderson; Statistical Signal Processing Group; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Non-stationary processes; stochastic modeling; inference; spectral analysis; time-frequency analysis; classification; biomedical applications; deep learning;

  Sammanfattning : This thesis focuses on statistical methods for non-stationary signals. The methods considered or developed address problems of stochastic modeling, inference, spectral analysis, time-frequency analysis, and deep learning for classification. LÄS MER

 3. 3. Tankeform och problemmiljö : skolan som kontext för tänkande i elementär matematik

  Författare :Jan Wyndhamn; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Matematikundervisning; Inlärning. Elever; Problemlösning; Matematik; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanfattning av två empiriska studier som analyserar karaktären av kognitiva aktiviteter vid de betingelser för kommunikation som är utmärkande för pedagogiska miljöer. Elever i årskurs 6 har under vanliga matematiklektioner fått lösa vissa räkneuppgifter under olika situationella krav. LÄS MER

 4. 4. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik : lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  Författare :Ylva Jannok-Nutti; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis is to describe, analyse and try to understand transformation of education in mathematics from a teacher perspective so that a Sámi perspective becomes the point of departure of the education. The thesis work was conducted as an action research project with focus on teachers' perspective on transformation and implementation of transformation activities in mathematics. LÄS MER

 5. 5. Förskollärare planerar barns möten med matematik : Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

  Författare :Josefin Rostedt; Joakim Samuelsson; Ingrid Karlsson; Camilla Björklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; planning; didactics; teaching mathematics; förskola; planering; didaktik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen riktar blicken mot planeringsarbete i förskolan. Syftet är att beskriva och analysera förskollärares autentiska planering av barns möten med matematik. Studiens teoretiska inramning utgörs av den reflektiva skoldidaktiska teorin som betonar, oavsett skolform, lärares ansvarstagande för undervisning. LÄS MER