Sökning: "matchningsprincipen"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet matchningsprincipen.

  1. 1. Redovisning av utgifter för Forskning och Utveckling : En metodstudie

    Författare :Jan Hemlin; Thomas Polesie; Bent Dreyer; Mittuniversitetet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Externredovisning; Forskning och Utveckling; FoU; aktivering; FoU som tillgång; regressionsanalys; metodproblem; Business studies; Företagsekonomi; Externredovisning;

    Sammanfattning : Hur företag redovisar sina investeringar i Forskning och Utveckling (FoU) är inte oväsentlig, eftersom kostnad eller tillgång i affärsredovisningen medför olika finansiella effekter på balans- och resultaträkning. Detta har betydelse för en bedömning av framtida finansiell avkastning och tillväxt för företagen. LÄS MER