Sökning: "maskulinism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet maskulinism.

  1. 1. Företagande män och osynliggjorda kvinnor : Diskursen om Gnosjö ur ett könsperspektiv

    Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Katarina Pettersson; Tora Friberg; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; discourse; gender; feminism; masculinism; masculinity; entrepreneurship; neo-liberal; regional policy; Jönköpings län; Gnosjö; Vaggeryd; Kulturgeografi; diskurs; genus; kön; feminism; maskulinism; maskulinitet; företagare; företagsamhet; nyliberal; regionalpolitik; Jönköpings län; Gnosjö; Vaggeryd; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

    Sammanfattning : Gnosjö is a place in Sweden which is commonly associated with successful entrepreneurship and a large number of self-employed. The representations of this place are widely spread and well established. The aim of the dissertation is to examine the discourse of Gnosjö from a gender perspective. LÄS MER