Sökning: "marknadsekonomiskt perspektiv"

Hittade 1 avhandling innehållade orden marknadsekonomiskt perspektiv.

  1. 1. Inflytandets paradoxer : Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten

    Författare :Eva Wikström; Elvi Richard; Lena Agevall; Karsten Åström; Växjö universitet; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; brukare; brukarinflytande; hemtjänst; hjälptagare; idealtyp; inflytande; kund; marknadsekonomiskt perspektiv; medicinskt perspektiv; självbestämmande; sociala regelsystem; socialtjänstlagen; socialt perspektiv; vårdtagare; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

    Sammanfattning : Betydelsen av självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ses som efter-strävansvärt i både forskning, lagstiftning och i aktuella offentliga dokument, men flera studier visar att det finns ett gap mellan de politiska intentionerna och praxis. Hur självbestämmande och brukarinflytande ska förstås och omsättas i praktiken är inte närmare specificerat av lagstiftaren, vilket skapar tolkningsut-rymme. LÄS MER