Sökning: "marginalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet marginalisering.

 1. 1. Inkludering, marginalisering, integration? : enskilda medborgares identifikationer och kommunalpolitisk utveckling

  Författare :Klara Folkesson; Björn Horgby; Silke Neunsinger; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; immigrant narratives; identity; local political development; discourses; integration; marginalization; inclusion; individual; structure; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the individual experience of being a migrant in the context of the development of local, municipal politics concerning immigrants, in Sweden during the time period between 1972 and 2002. The thesis is based on two different empiric materials. LÄS MER

 2. 2. Berättelser från en välfärdsstat : Om förståelse av marginalisering

  Författare :Anita Rönneling; Henrik Tham; Tapio Salonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; exclusion; marginalisation; living conditions; welfare state; immigrants; individual and structural; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation is based on two research projects, both of which are linked to concepts such as exclusion, marginalisation and other related themes. CASE, the project that forms the principal basis for the dissertation, is a comparative study of “social exclusion” in seven European countries whose objective has been to illuminate those situations in people’s lives that involve difficulties and that may or may not have been resolved satisfactorily. LÄS MER

 3. 3. Unga människor med rörelsehinder : förankring, marginalisering och social exkludering

  Författare :Munir Dag; Christian Kullberg; Lars Oscarsson; Rafael Lindqvist; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; physical disability; barriers; work; social support; social relations.; Social work; Socialt arbete; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to describe the specific barriers young people with disabilities experience in their ambition to get a job. The aim was also to investigate how these young people’s social and economic situation has been affected by their disability. LÄS MER

 4. 4. Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? : En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma

  Författare :Charlotte Engel; Thorleif Pettersson; Jonas Alwall; Jonas Bromander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of religion; Religionssociologi; Diakoni; socialt arbete; Svenska kyrkan; marginalisering; marginaliserade grupper; sekularisering; religionssociologi; Sociology of religion; Religionssociologi; religionssociologi; religionssociologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation has been to investigate how well diaconal work in seven chosen parishes corresponds to an official definition of the diaconal task of the Church of Sweden as above all to represent and direct activities towards the most disadvantaged and/or marginalised groups in society, a definition that well corresponds to the general expectations of the Swedish people regarding the role of the Church. The empirical ground for the dissertation comes from diaconal inventories built mainly on a comprehensive interview material with parish workers and appointed representatives in the chosen parishes. LÄS MER

 5. 5. Att inte vilja vara problem : social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp

  Författare :Yvonne Karlsson; Ann-Carita Evaldsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special teaching groups; social organization; evaluation; categorization; assessments; ethnography; sociology of childhood; Särskilda undervisningsgrupper; social organisering; utvärdering; kategorisering; beskrivningar; skolproblem; motstånd; inkludering; marginalisering; etnometodologi; etnografi; barndomssociologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ge en ”inifrån-beskrivning” av hur skolan organiserar verksamheten för elever i en särskild undervisningsgrupp. Vidare undersöker jag hur elever, pedagoger, föräldrar och elevernas tidigare klasslärare beskriver vad som utgör elevernas skolsvårigheter, i forskningsintervjuer. LÄS MER