Sökning: "marcus buggert"

Hittade 1 avhandling innehållade orden marcus buggert.

  1. 1. Interdisciplinary characterization of T cell dynamics in HIV infection

    Författare :Marcus Buggert; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : HIV has caused one of the most devastating pandemics in modern medicine. HIV infects and kills on of the central players in effector immunity, CD4+ T cells, that provide helper mechanisms to all arms of the immune system. LÄS MER