Sökning: "manipulatives"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet manipulatives.

 1. 1. Handlingar i matematikklassrummet : En studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus

  Författare :Margareta Engvall; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematics classroom; mathematics teaching; mathematics competence; possible learning; classroom culture; classroom communication; manipulatives; teaching strategies; activity theory; mathematics education; Matematikklassrum; matematikundervisning; matematisk kompetens; möjligt lärande; klassrumskultur; klassrumskommunikation; laborativt material; arbetsformer; verksamhetsteori; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och förstå matematikundervisning på lågstadiet. Mer precist är syftet att undersöka vad denna undervisning ger elever i några klassrum möjlighet att lära då undervisningsinnehållet är skriftliga räknemetoder för addition och  ubtraktion. LÄS MER

 2. 2. Encountering algebraic letters, expressions and equations: A study of small group discussions in a Grade 6 classroom

  Författare :Elisabeth Rystedt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :introductory algebra algebraic letters algebraic expressions equations small group discussions manipulatives inledande algebra; algebraiska bokstäver; algebraiska uttryck; ekvationer; smågruppsdiskussioner; laborativt material;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Matematiska argument i helklassdiskussioner : En studie av elevers och lärares multimodala kommunikation i matematik i åk 3-5

  Författare :Anna-Karin Nordin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical arguments; reasoning; argumentation; multimodality; classroom communication; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : This study aimed at investigating and analysing the communication occurring during whole class discussions, with a specific focus on the nature of the mathematical arguments. The investigation was a qualitative case study where the communication during eight whole class discussions in grade 3-5 were analysed. LÄS MER

 4. 4. Representationer av tal i bråkform : En studie om matematikundervisning på mellanstadiet

  Författare :Cecilia Sveider; Joakim Samuelsson; Jonas Hallström; Angelica Kullberg; Yvonne Liljekvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics classroom; representations; fractions; variation theory; mathematics education; middle school; matematikklassrum; representationer; tal i bråkform; variationsteori; matematikdidaktik; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syfte med avhandlingen är att skapa förståelse för lärares undervisning om tal i bråkform på mellanstadiet. Avhandlingen består av två delstudier. I delstudie I studeras hur lärare och elever använder laborativa material för att representera tal i bråkform. LÄS MER

 5. 5. Mathematics teaching through the lens of planning : actors, structures, and power

  Författare :Helena Grundén; Jeppe Skott; Sara Irisdotter Aldenmyr; Anna Chronaki; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; mathematics teaching; planning; Critical Discourse Analysis; actors; structures; power; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : This dissertation explores mathematics teaching by focusing on planning. The planning is seen as a social phenomenon related to surrounding practices and power relations in and between practices. Hence, planning in this dissertation is explored beyond what teachers do when planning. LÄS MER