Sökning: "mangrove-shrimp"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet mangrove-shrimp.

  1. 1. Eco-certification of farmed seafood : Environmental effects on local and global scale

    Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

    Författare :Malin Jonell; Stockholms universitet.; [2013]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquaculture; eco-certification; LCA; sustainability; mangrove-shrimp; Vietnam; Marine Ecotoxicology; marin ekotoxikologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER