Sökning: "male homemakers"

Hittade 1 avhandling innehållade orden male homemakers.

  1. 1. Att göra hem – En studie av unga mäns boende och konsumtion på 2000-talet

    Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

    Författare :Maria Fuentes; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; home; consumption; relational place; affordance; connectivity; craft consumption; housing pathways; property commodity; porosity; identity; male homemakers;

    Sammanfattning : “Home” has become a commercialised place in contemporary Sweden. As both cause and ef- fect of this development, the Swedish market for furniture and interior decoration has grown significantly during the last twenty years. LÄS MER