Sökning: "maktordning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet maktordning.

 1. 1. En pluralistisk maktordning? om pensionärsorganisationernas politiska inflytande

  Detta är en avhandling från Umeå : Statsvetenskap

  Författare :David Feltenius; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Corporatism; pluralism; pensioners’ organizations; power resources; influence; elderly politics; pensioners’ councils; welfare state; Sweden.; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : In 1991, the Swedish Social Democratic government established the Pensioners’ Council at the Ministry of Social Affairs. The Council’s purpose and structure were spelled out by the Government in a Commission of Inquiry Directive. LÄS MER

 2. 2. Barns och ungdomars bilder av poliser En studie i två lokala sammanhang

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linneúniversitetet

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Linnéuniversitetet.; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER

 3. 3. Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER