Sökning: "maktlöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet maktlöshet.

 1. 1. Utsatta elevers maktlöshet : en studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9

  Författare :Hélène Jenvén; Kennert Orlenius; Emma Arneback; Odd Lindberg; Christina Osbeck; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relations; peer groups; positions; norms; victimization; case study; action research;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how everyday social interactions and relations in a school class in years 8-9 are experienced by pupils and teachers and how they can be understood and improved. The research design is an action research approach and is carried out as a case study involving four teachers and 24 pupils. LÄS MER

 2. 2. Gränsland : Svensk ungdomsvård mellan vård och straff

  Författare :Kim Silow Kallenberg; Ann Runfors; Jenny Gunnarsson Payne; Anna Sofia Lundgren; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; compulsory care; institutions; ethnography; staff; logic; fantasy; post-structuralism; masculinity; subject position; age; class; power; powerlessness; tvångsvård; institutioner; etnografi; personal; logik; fantasi; poststrukturalism; maskulinitet; subjektsposition; ålder; klass; makt; maktlöshet; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : Borderlands. Swedish youth care in the intersections of care and punishmentThis dissertation concerns staff working in special residential homes, or secure units, for boys and young men and, less specifically, the compulsory care of problematic teenagers. LÄS MER

 3. 3. Exkludering av invandrare i stadspolitiken : makt och maktlöshet i Örebro 1980-2000

  Författare :Marcus Johansson; Abdul Khakee; Ingemar Elander; Maritta Soininen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; exclusion; urban politics; immigrants; Swedes; policy analysis; discourse analysis; labour market; housing; culture; statskunskap; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse power structures and processes of exclusion between Swedes and immigrants in Örebro. The study applies a monopolistic approach to show that Swedes exclude immigrants to maintain a dominant power position. Exclusion is understood as a process resulting from asymmetric power relations. LÄS MER

 4. 4. Pedagogik på social omsorgsgrund för personer med utvecklingsstörning

  Författare :Berith Nyqvist Cech; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Specialpedagogik; Pedagogisk Undervisning; Specialundervisning Psykiskt Handikappade; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Huvudsyftet i avhandlingen är, med utgångspunkt i samhällets styrdokument, att beskriva hur det kan vara att leva och bo i samhället om man är en vuxen person med utvecklingsstörning. Det är av speciellt intresse att sätta dessa personers livsvillkor i relation till begrepp som goda levnadsvillkor och att reflektera över deras chanser att få en god färd genom livet. LÄS MER

 5. 5. Trials of Device : Wallace Stevens and the Realities of Poetic Language

  Författare :Stefan Holander; Engelska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; poetic prosody; metrics; rhythmic theory; Literary ethics; metaphor; modernism; Wallace Stevens; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This dissertation studies Wallace Stevens? ideas and practice of poetic language with a focus on the 1930s, an era in which Stevens persistently thematized a keenly felt pressure for the possible social involvement and political utility of poetic language. The argument suggests how mutually implicated elements of his poetry such as diction, prosody and metaphor are relied on to signify or enact aesthetic closure; both in the negative terms of expressive impotence and unethical isolation and the positive ones of imaginative and linguistic change. LÄS MER