Sökning: "makt arbetslag"

Hittade 1 avhandling innehållade orden makt arbetslag.

  1. 1. Patrullerande polisers yrkeskultur

    Detta är en avhandling från Rolf Granér Ejdervägen 1Å 227 33 Lund

    Författare :Rolf Granér; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Poliskunskap; Poliskunskap; Sociology of labour; Occupational culture; Organizational culture; Police discretion; Police personnel; Police patrol; Police work attitudes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet för denna avhandling är att bland patrullerande poliser undersöka förekomst och karaktär av en yrkeskultur, som går utöver eller står i motsättning till polisens officiellt sanktionerade samhällsmandat bl.a. LÄS MER