Sökning: "maj-gun johansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden maj-gun johansson.

  1. 1. Datorträning i läsflyt och stavning : analys och utvärdering av fixerad och resultatstyrd flash-cardexponering

    Författare :Maj-Gun Johansson; Åke Olofsson; Pekka Niemi; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Reading fluency; automatization; flashcard training; time pressured exposure; computer-based remediation; dyslexia; decoding strategy; orthographic coding; phonological decoding; Psychology; Psykologi; Psychology; psykologi; Education; pedagogik;

    Sammanfattning : During the last decade new attention has been paid to reading fluency. One reason might be that training studies often have failed to provide growth in reading rate in spite of the fact that the accuracy problem was remediated. LÄS MER