Sökning: "macro-regions"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet macro-regions.

  1. 1. European Mobility and Spatial Belongings : Greek and Latvian migrants in Sweden

    Författare :Vasileios Petrogiannis; Karin Borevi; Norbert Götz; Jussi Kurunmäki; Peo Hansen; Södertörns högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; intra-European migration; European mobility; national identity; European identity; regional identity; belonging; macro-regions; Baltic Sea; Mediterranean; Latvia; Greece; Sweden; migration; intra-europeisk migration; europeisk mobilitet; nationell identitet; europeisk identitet; regional identitet; tillhörighet; makro-regioner; Östersjön; Medelhavet; Lettland; Grekland; Sverige; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

    Sammanfattning : Nation-states and national identities are a product of European history and have been the most salient framework of spatial identification since the nineteenth century. In the past decades, however, the EU has attempted to foster a supplementary European sense of identity, embodied in the notion of European citizenship. LÄS MER