Sökning: "möten"

Visar resultat 1 - 5 av 226 avhandlingar innehållade ordet möten.

 1. 1. Riskfyllda möten : en studie om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande

  Författare :Kina Hammarlund; Maria Nyström; Ingela Lundgren; Eva Nissen; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; existential issues; focusgroups; gender perspective; hermeneutic; lifeworld; patient perspective; sexual risk-taking; sexually transmitted infections; teenagers; young people; Caring sciences; Vårdvetenskap; Medical sciences; Medicin;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis is to contribute to the knowledge in young people´s experiences, thoughts and norms regarding sexually transmitted infections (STI) and sexual risk-taking. The specific aims are two-fold. LÄS MER

 2. 2. Flyktiga möten : Fågelskådning, epistemisk gemenskap och icke-mänsklig karisma

  Författare :Elin Lundquist; Lars Kaijser; Willim Robert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Epistemic community; epistemic practice; nonhuman charisma; birdwatching; ethnography; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates birdwatching and focuses on the knowledges, skills and ideas that are obtained and acknowledged among birdwatchers. The aim is to explore how these ways of relating to birds are constituted. Birdwatching is considered as an epistemic practice, which produce and maintain knowledge. LÄS MER

 3. 3. Osäkra möten : Perspektiv på metodbildning för det konstnärliga högskolefältet

  Författare :René Nordstierna; Leif Lindberg; Stefan Sellbjer; Eva Alerby; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; konstnärlig forskning; undersökningsmetod; skillnadsskapande; Pedagogik; Pedagogics; Design; Design; Art science; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation’s background consists of a conceptual and ideohistorical il-lumination of contrasting relationships, distinction, and partition of work between science, art, design, and architecture, both as concept, field, and acti-vities. Simultaneously it consists of an investigation of whether these contra-sting relationships are possible to displace in connection to the artistic field of research. LÄS MER

 4. 4. Elevers möten med matematik : En studie om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1

  Författare :Sofie Arnell; Joakim Samuelsson; Karin Forslund Frykedal; Hanna Palmér; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils; encounters with mathematics; actions; possible learning; mathematics teaching and learning; preschool class; primary school; activity theory; elever; möten med matematik; handlingar; möjligt lärande; matematikundervisning; matematikdidaktik; förskoleklass; grundskolans tidigare år; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Många och positiva tidiga möten med matematik är betydelsefulla för barns och elevers matematiklärande. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om elevers möten med matematik i förskoleklass och årskurs 1 genom att undersöka, analysera och beskriva dem. LÄS MER

 5. 5. Management trainee : möten med förhinder

  Författare :Dan Porsfelt; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en etnografisk studie byggande på deltagande observation av ett litet antal nyutexaminerade civilekonomer som genomgår ett årslångt management traineeprogram i ett stort svenskt företag. Syftet är att beskriva komplexiteten i en sekundär socialisationsprocess där organisationskulturer externaliseras och internaliseras och individuell självidentitet utvecklas hos blivande ledare i organisationer samt utveckla teori om detta. LÄS MER