Sökning: "mångfald i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden mångfald i skolan.

 1. 1. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar : En studie av hur invandrarskap formas i skolan

  Författare :Ann Runfors; Gunnar Ahlsmark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; ethnic relations; structuration theory; social categorisation; normality; deviance; integration; marginalisation; fieldwork; elementary schools; teachers; immigrant children; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This thesis is based on fieldwork carried out during the 1990s in three primary and secondary local authority schools in Stockholm where the teaching staff dealt with questions related to immigration and integration as part of their daily work. The aim is to describe and analyse the attention the teaching staff devoted to the category of immigrant children and to illuminate how this attention generated particular conditions for these children. LÄS MER

 2. 2. Unga i normalitetens gränsland : Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Författare :Susanne Severinsson; Elisabet Cedersund; Maria Simonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER

 3. 3. A Transnational Study of Criticality in the History Learning Environment

  Författare :Sergej Ivanov; Janet Enever; Rodney Jones; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; criticality; transnational; curriculum theory; policy; upper secondary; history; learning environment; comparative; language teaching and learning; språkdidaktik;

  Sammanfattning : This study examines conceptions of criticality and its instruction in the History learning environ- ment in Sweden, Russia, and Australia as evidenced in one sample upper secondary class in each country. To achieve this, data were collected at macro, micro and meso levels. LÄS MER

 4. 4. Nucleic Acid Based Pathogen Diagnostics

  Författare :Michael S. Akhras; Pål Nyrén; Nader Pourmand; Mats Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pathogen diagnostics; antibiotic resistance; connector inversion probes CIPer ; human papillomavirus HPV ; genotyping; global health diagnostic forum; molecular inversion probe MIP ; neisseria gonorrhoeae; padlock probes; pyrosequencing; Biochemistry; Biokemi;

  Sammanfattning : Pathogenic organisms are transmitted to the host organism through all possible connected pathways, and cause a myriad of diseases states. Commonly occurring curable infectious diseases still impose the greatest health impacts on a worldwide perspective. LÄS MER

 5. 5. Interkulturellt lärande : intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 1960-talets början

  Författare :Monica Eklund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras interkulturellt lärande dels utifrån statens intentioner avseende den formella socialisationens mål och innehåll, dels utifrån lärandet hos eleverna, det vill säga som realitet. Det övergripande målet var att analysera om den offentliga socialisationen inom grundskolan ger barn och ungdomar redskap att hantera kulturell mångfald. LÄS MER