Sökning: "människa"

Visar resultat 1 - 5 av 850 avhandlingar innehållade ordet människa.

 1. 1. Human-Robot Interaction for Semi-Autonomous Assistive Robots : Empirical Studies and an Interaction Concept for Supporting Elderly People at Home

  Författare :Marcus Mast; Arne Jönsson; Michael Burmester; Jonas Lundberg; Tony Belpaeme; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Semi-autonomous assistive robots; human-robot interaction; user interface design; teleoperation; telemanipulation; elderly people; global environment maps; stereoscopy; Semi-autonoma robotar; människa-robotinteraktion; gränssnittsdesign; distansstyrning; distansmanipulation; äldre; globala omgivningskartor; stereoskopisk;

  Sammanfattning : The research addresses current shortcomings of autonomous service robots operating in domestic environments by considering the concept of a semi-autonomous robot that would be supported by human remote operators whenever the robot cannot handle a task autonomously. The main research objective was to investigate how to design the human-robot interaction for a robotic system to assist elderly people with physical tasks at home according to this conceptual idea. LÄS MER

 2. 2. Interaction as existential practice : An explorative study of Mark C. Taylor’s philosophical project and its potential consequences for Human-Computer Interaction

  Författare :Henrik Åhman; Ann Lantz; Anders Hedman; Jeffrey Bardzell; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human-Computer Interaction; Materiality; The self; Interaction; HCI theory; Mark C. Taylor; Poststructuralism; Postmodernism; Philosophy; Complexity theory; Existential practices; Friedrich Nietzsche; Människa-Datorinteraktion; Materialitet; Självet; Interaktion; MDI teori; Mark C. Taylor; Poststrukturalism; Postmodernism; Filosofi; Komplexitetsteori; Existentiella praktiker; Friedrich Nietzsche; Människa-datorinteraktion; Human-computer Interaction;

  Sammanfattning : This thesis discusses the potential consequences of applying the philosophy of Mark C. Taylor to the field of Human-Computer Interaction (HCI).The first part of the thesis comprises a study focusing on two discursive trends in contemporary HCI, materiality and the self, and how these discourses describe interaction. LÄS MER

 3. 3. Systemet Människa - Byggnadsverk. Ett ontologiskt perspektiv

  Författare :Anders Ekholm; Avdelningen för Konstruktionsteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur; Systemteori; Ontologi; Semantik; Människa; Byggnadsverk; Arkitektur; socioteknik; artefakt; byggnadsverk; ontologi;

  Sammanfattning : Grundläggande begrepp och allmänna teorier är nödvändiga utgångspunkter för forskning, undervisning och praktisk tillämpning inom ett kunskapsområde. Arkitekturområdet saknar sådana på vetenskaplig grund utarbetade begrepp och teorier om sitt kunskapsobjekt. LÄS MER

 4. 4. Att bli människa : Barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880-1910

  Författare :Maria Andersson; Boel Westin; Åsa Arping; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; sexuality; childhood; crosswriting; literary history; Amanda Kerfstedt; Helena Nyblom; Mathilda Malling; Literature; Litteraturvetenskap; History of Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to analyze discourses of children, morality and gender in prose works for children and adults written between 1880 and 1910. Ten texts by Amanda Kerfstedt, Helena Nyblom and Mathilda Malling are studied. LÄS MER

 5. 5. Människa - text - teknik : Tekniska handböcker som kommunikationsmedel

  Författare :Karin Mårdsjö Blume; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technical Manuals; Instruction; Technology Description; Motivation for Using Technology; Technical Writers; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Technical manuals are often analyzed as purely instructional artifacts. In this thesis, however, they are analyzed as texts with multiple aims; instructional, descriptive and motivationaL They are also analyzed as texts written within a specific communicational context and regarded as an important part of the technology introduction as a whole. LÄS MER