Sökning: "lycklig"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet lycklig.

 1. 1. Lycklig? Sju studier om välbefinnandets och livstillfredsställelsens bestämningsfaktorer

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Filip Fors; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lycka; subjektivt välbefinnande; sociologi; Sociology; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Quality of life is often defined in terms of happiness. Happiness can be divided into two components; a cognitive and evaluating form of happiness named life satisfaction and a more emotional form of happiness named affective well-being. LÄS MER

 2. 2. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :Anna Nilsson Hammar; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Sammanfattning : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. LÄS MER

 3. 3. Communicating Care The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Lisa Lindén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER

 4. 4. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Makadam Förlag

  Författare :Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. LÄS MER

 5. 5. "A suffering heart". On the health of women living with violence in Vietnam

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Viveca Larsson; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; violence against women; family; health; Vietnam; enduring; suffering; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : The present study addresses abused Vietnamese women’s experience of health, as well as other health problems and family conflicts, while also taking into consideration professional dealings with family violence. Women’s health in everyday life is largely affected when they are exposed to violence by their male partners. LÄS MER