Sökning: "loyalty"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade ordet loyalty.

 1. 1. A mobile bank application loyalty model : The young bank customer perspective

  Författare :Mustafa Nourallah; Peter Öhman; Pejvak Oghazi; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; loyalty antecedents; usability; service quality; customer satisfaction; loyalty; consequences of loyalty; young bank customers; mobile bank applications; Sweden.;

  Sammanfattning : This thesis investigates young bank customer (YBC) perceptions of loyalty in the context of mobile bank applications (MBAs), including loyalty antecedents and the consequences of loyalty. A first study investigates the relationships between cognitive, affective, and conative antecedents, on one hand, and loyalty, on the other. LÄS MER

 2. 2. Value creation and loyalty in exchange relationships : a dynamic perspective

  Författare :Claes Gunnarsson; Claes Hultman; Lars Hallén; Jörgen Elbe; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Industrial marketing; Value creation; Shortfall; Loyalty; Business relationship; Trust; Commitment; Customer satisfaction.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This marketing dissertation focuses on the troublesome aspects of value creation in dynamic business relations including in relation to internal and external customers. The research field points out that relationship-mediated value creation emerges in various forms of organizational arrangements, inter-organizational settings, service systems and networks. LÄS MER

 3. 3. Styrelseledamöters lojalitetsplikt : Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter

  Författare :Jessica Östberg; Lars Pehrson; Carl Svernlöv; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; duty of loyalty; directors liability; conflicts of interest; undue benefits; non-compete prohibition; duty of obedience; duty of disclosure; duty of confidentiality; prohibition on exploiting corporate opportunities; damages; lojalitetsplikt; styrelseansvar; intressekonflikter; jäv; otillbörliga förmåner; konkurrensförbud; lydnadsplikt; upplysningsplikt; tystnadsplikt; förbud att utnyttja affärsmöjligheter; skadeståndsansvar; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Under Swedish law directors of limited liability companies have, without doubt, a duty of loyalty. It is also clear that the duty of loyalty is quite extensive. Due to mainly the lack of legal provisions and case law governing the duty of loyalty, the extent of the duty and the outer limits of it are unclear to both legal experts and practitioners. LÄS MER

 4. 4. Loyalty Work : Emotional interactions of defence lawyers in Swedish courtrooms

  Författare :Lisa Flower; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Loyalty; law; emotional regime; emotion; facework; emotion work; teamwork; Lojalitet; lagen; emotionsregim; emotion; facework; emotionsarbete; teamwork;

  Sammanfattning : Defence lawyers’ work takes place in emotionally charged, yet emotionally constraining situations. This is particularly evident in criminal trials. Distressed clients, unforeseeable disruptions, disturbing evidence, emotional plaintiffs and even moral suspicions should all be managed in a proper and appropriate manner. LÄS MER

 5. 5. Gör som jag säger! igen och igen : om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

  Författare :Jens Martin Svendsen; Pierre Guillet de Monthoux; Thomas Bay; Alf Rehn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; description; situation; loyalty; customer; employee; marketing practice; action; recommendation; game; language; meaning; consciousness; pragmatism; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. LÄS MER