Sökning: "lokal kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden lokal kunskap.

 1. 1. Lära för skrivundervisning En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helen Winzell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PCK; subject matter knowledge; writing; writing development; Swedish teacher; prospective teacher; novice teacher; upper secondary school; didactics; local and global; writing instruction; the teaching of writing; syllabus; teaching strategy; transformation; Ämnesdidaktisk kunskap; skrivdidaktisk kunskap; ämneskunskap; skrivande; skrivutveckling; svensklärare; lärarstudent; nybliven lärare; gymnasieskolan; didaktik; lokal och global; skrivundervisning; kursplan; undervisningsstrategi; transformation;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka villkor som svensklärares kunskap om skrivundervisning växer fram i och efter lärarutbildningen.I en delstudie analyseras hur skrivande, skrivutveckling och skrivundervisning framställs och förmedlas som kunskapsområden i kursplaner som beskriver ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kurser i ämneslärarutbildningen i svenska. LÄS MER

 2. 2. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Josef Chaib; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. LÄS MER

 3. 3. Kustnära yrkesfiske i förändring : Från mångsysslare till entreprenör

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Malin Andersson; [2019-08-21]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kustnära yrkesfiske; diversifiering; småföretagande; positionering; hållbart fiske; småskaligt fiske; turismföretagande; lokal kunskap; kust; värdskap; servicearbete; tjänster; yrkesroll; kulturanalys; etnografi; diskursteori; autenticitet; entreprenörskap; Inshore commerical fisheries; small business enterprising; fishers; sustainable fisheries; small-scale fisheries; tourism enterprising; coast; entrepreneurship; governance; local knowledge; hosting; hospitality; diversification; service production; service work; work role; culture analysis; ethnography; discourse theory; positioning; positions; authenitciy; metaphors;

  Sammanfattning : In this dissertation inshore commercial fisheries are being studied from a cultural analytical perspective with a focus on service production and hospitality. The dissertation title, ”Inshore commercial fisheries in change. LÄS MER

 4. 4. E-deltagande i fysisk planering : att fånga lokal kunskap med webbGIS

  Detta är en avhandling från ; Department of Landscape Architecture, Swedish University of Agricultural Sciences

  Författare :Niclas Östlund; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Globala tider : om deadlines och kunskapsintegration i komplexa utvecklingsprojekt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jonas Söderlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; projektledning; temporär organisation; deadline; produktutveckling; kunskap kunskapsintegration; abduktion; Ericsson; Volvo; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Komplexa utvecklingsprojekt ställer utmanande krav på effektiv kunskapsintegration mellan funktionsområden för att dels uppnå ett välintegrerat system, dels för att hantera krävande tidplaner. Uppsatsen söker med detta som utgångspunkt skapa fördjupad förståelse av 'deadlinens' och 'kunskapsintegrationens' innebörd och betydelse i dessa sammanhang. LÄS MER