Sökning: "lokal identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden lokal identitet.

 1. 1. Lokal kyrklig identitet : En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg

  Författare :Jonas Ideström; Sven-Erik Brodd; Thomas Ekstrand; Ola Sigurdson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ecclesiology; identity; local church; implicit ecclesiology; social body; Church of Sweden; organization; social system; self-descriptions; identity-structures; practice; identity-space; telos; strategy; tactics; eschatology.; Church studies; Kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : Ideström, Jonas 2009. Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg. (Summary: Local Church Identity – a Study of Implicit Ecclesiology with the Example of the Church of Sweden in Flemingsberg) The focus of this thesis is the concrete identity of the church. LÄS MER

 2. 2. De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare” : en lokal- och frikyrkohistorisk studie av Askers baptistförsamlings identitet och mentalitet, 1858−1887

  Författare :Mats Larsson; Kjell O. Lejon; Hans Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Identitet; mentalitet; frikyrkohistoria; kyrkohistoria; lokalhistoria; Askers baptistförsamling; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to do a qualitative study of the identity of the Baptist congregation in Asker and the mentality which is created in that congregation during the period 1858–1887. The question at issue concerns the content, the creation, the continuity, the changes, the rate of exclusion, the expressions, etc of the identity and the mentality. LÄS MER

 3. 3. Den verkliga staden? : Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter

  Författare :Mats Brusman; Tora Friberg; Lars Kvarnström; Ola Wetterberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Town planning; place; transport; mindscapes; local identity; Stadsplanering; trafik; plats; mobilitet; mindscapes; lokal identitet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation studies how city planning is affected by notions on urbanity and ideas of the value of local places. Empirically, the dissertation deals with the development of the city of Norrköping in the 1990’s and the early 2000’s. LÄS MER

 4. 4. På plats i historien : Studier av hembygsföreningar på 2000-talet

  Författare :Anna Eskilsson; Erling Bjurström; Peter Aronsson; Svante Beckman; Lars Strömbäck; Bo Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Place; use of history; local history; local identity; local heritage societies; local heritage movement; social movement; Linköping; Östergötland; Plats; historiebruk; lokalhistoria; lokal identitet; hembygdsförening; hembygdsrörelsen; folkrörelse; Linköping; Östergötland; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Local heritage societies were established in Sweden for about a hundred years ago. The societies responded to the large changes of industrialisation, emigration and urbanisation during that time. Today there are about 2 000 societies with almost half a million members altogether. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet : en jämförelse mellan Västervik och Varberg

  Författare :Erika Blücher; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interviews; underlying factors; sociology; social capital; identity; societal structure; sustainable development; migration; social sustainability; demographic patterns; Demography; Demografi; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Many of Sweden’s municipal districts show a population decline as well as an uneven population distribution. This pattern is neither desirable nor socially sustainable. Sustainable development is a well-known term often discussed from an ecological perspective. LÄS MER