Sökning: "livsvärldsperspektiv"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet livsvärldsperspektiv.

 1. 1. Educational encounters with adult students in difficult learning situations

  Författare :Lisbeth Ohlsson; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metakognition; kontextuell analys; difficult learning situations; Adult education; hidden potentials for learning; teacher-student interaction; dialogue and diagnosis; contextual analysis; metacognition; inclusive education; life-world; dialog och diagnos; dolda resurser för lärande; livsvärldsperspektiv; interaktion mellan lärare och studerande; inkluderande undervisning; svåra lärandesituationer; vuxenutbildning; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The present study is a retrospective investigation of the researcher’s pedagogic and psychological praxis in Municipal Adult Education in Sweden. At the time, the adult education unit in question had an outreaching project at Samhall, a state-owned company producing goods and services with an assignment from the government to provide meaningful work to employees with disabilities. LÄS MER

 2. 2. Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap : reflexionens betydelse för lärandet

  Författare :Margaretha Ekebergh; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reflexion; vårdvetenskap; didaktik; vårdpedagogik; lärande i teori och praxis; fenomenologi; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Föreliggande forskning tar sin utgångspunkt i problematiken kring lärandet av vårdvetenskaplig kunskap i teori och praxis med fokus på reflexionens betydelse för lärandet. Forskningens teoretiska perspektiv är vårdvetenskap med inriktning mot vårdvetenskapens didaktik, medan fenomenologi och livsvärldsteori utgör kunskapsteoretiska utgångspunkter samt struktur för metod och empiriskt genomförande. LÄS MER

 3. 3. I kamp med skriftspråket. Vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter i ett livsvärldsperspektiv

  Författare :Nadja Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Neighbourhood nursing : connection, place and meaning in the everyday experience of dementia

  Författare :Elzana Odzakovic; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; Richard Ward; Annica Kihlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; living alone; neighbourhood; neighbourhood nursing; social connections;

  Sammanfattning : Background: Recent policy is marked by a shift towards enabling people with dementia to remain at home and in their neighbourhoods, yet little is known about the wider perspective of neighbourhood as an everyday place of connection, practice and meaning in the lives of people with experience of dementia.  Aims: The aim of this thesis is twofold. LÄS MER