Sökning: "liv och lärande i gymnasieskolan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden liv och lärande i gymnasieskolan.

 1. 1. Liv och lärande i gymnasieskolan En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martin Hugo; Högskolan i Jönköping.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Upper secondary school; Pupils; Teachers; Slow learners; Phenomenology; Education; Gymnasieskolan; Elever med ofullständiga betyg; Individuella programmet; Fenomenologi; Livsvärlden; Deltagande observation; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå och beskriva sju elevers och tre lärares erfarenheter av skolan under deras treåriga gymnasietid tillsammans. Målet är att kunna utveckla kunskap om hur gymnasieskolan ska kunna möta behovet hos elever som lämnar grundskolan med ofullständiga betyg. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur : Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Marie Leijon; Elisabeth Söderquist; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; mediekultur; medier; IT; gymnasieskolan; likvärdighet; lärande; senmodern; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet är att studera skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan. Följande frågor ställs: Hur kan variationen i de skilda sätten att erfara IT förstås? Hur kan empirin ytterligare förstås genom en kontextualisering? Utifrån en fenomenografisk ansats intervjuas elever, lärare och skolledare vid tre gymnasieprogram. LÄS MER