Sökning: "lisbeth"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade ordet lisbeth.

 1. 1. Features of Swedish municipal elderly and psychiatric group dwelling care after the health-care reforms of the 1990s

  Författare :Lisbeth Porskrog Kristiansen; Lisbeth Kristiansen; omvårdnadsvetenskap och samhälle. institution för neurobiologi avdelningen för omvårdnad Karolinska institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : The over all aim of this thesis, consisting of six studies, was to explore features of the Swedish municipal elderly and psychiatric group dwelling care after the 1990s health care reformation era. Focus is primarily on the municipal psychiatry. The mixed design, used here, employs both quantitative and qualitative methods. LÄS MER

 2. 2. Rum, barn och pedagoger : Om möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö

  Författare :Sofia Eriksson Bergström; Christina Segerholm; Lisbeth Åberg Bengtsson; Anette Sandberg; Lisbeth Åberg-Bengtsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Affordances; activity theory; case study; children s perspective; ethnography; physical environment; preschool; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between the physical environment of preschool, children and preschool teachers is studied. Children participate in preschool from an early age and thus are expected to find themselves within an institutional framework (Eilard & Tallberg Broman, 2011) early in life. LÄS MER

 3. 3. Reducing the effects of driver distraction : a comparison of distraction alerts on driver attention

  Författare :Lisbeth Almén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : With the advancement of technology the traffic environment is becoming increasingly complex. Not only is there an increase in the number of in-vehicle displays and systems that are installed or brought into the car, there is also an increasing number of vehicles as well as other road users and messages on the road. LÄS MER

 4. 4. Mellan "jag" och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cooperative collaborative learning; Computer-mediated communication; Distributed learning environments; Interactive learning environments; Learning communities; distributed learning environments; web-based dialogues; learning communities; computer-mediated communication; interactive learning environments; cooperative collaborative learning;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om kvaliteten i studenters nätbaserade argumentering och responsgivning. Handlar det om vardagssamtal eller vetenskapliga diskussioner? Syftet är att undersöka om och i så fall hur studenters skriftliga, asynkrona dialoger bidrar till utveckling av kollektivt och individuellt lärande i en nätbaserad akademisk kontext. LÄS MER

 5. 5. Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger : Dialogiska och medierande redskap för lärande

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialog; samspel och lärande; datorstött samarbetslärande; nätbaserat lärande; kollektivt lärande; interaktivt lärande; lärande kommunikation;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har allt fler lärosäten över hela världen arrangerat distansutbildningar eller campusbundna kurser som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer. Nätbaserade kurser har därmed blivit vanliga och viktiga mediala arenor inom högre utbildning, såväl i distansutbildningar som i campusbundna kursmoment. LÄS MER