Sökning: "lisa öhman"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden lisa öhman.

 1. 1. Voice Identification: The effect of Age and Presentation Format

  Författare :Lisa Öhman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :earwitness; voice identification; voice lineup; children; presentation format; mobile phone;

  Sammanfattning : Degree of Licentiate in Psychology Abstract Öhman, L. (2010). Voice ldentification: The Effect of Age and Presentation Format. LÄS MER

 2. 2. Movere - Att sätta kunskap i rörelse : en analys av ett ämnesintegrerat i bild och samhällskunskap

  Författare :Lisa Öhman-Gullberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bildpedagogik; film; genus; multimodalitet; visuell kultur; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks elevers arbete med film som en kommunikativ resurs. Två klassers ämnesintegrerade verksamhet i bild och samhällskunskap i grundskolans år 6 studeras. Arbetet genomfördes under valrörelsen hösten 2003 inför Sveriges folkomröstning om EMU. LÄS MER

 3. 3. All Ears: Adults´and Childrens´Earwitness Testimony

  Författare :Lisa Öhman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Earwitnesses; voice identification; content memory; voice deskriptions; children;

  Sammanfattning : Se länk till fulltext.... LÄS MER

 4. 4. Laddade bilder : Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

  Författare :Lisa Öhman Gullberg; Staffan Selander; Gunnar Åsen; Elise Seip-Tønnessen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :film; representation; gender; meaning-making; design; visual arts education; multimodality; social semiotic; didactic science; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to investigate how students engage with visual representations as a signifying practice in an educational context. This question is scrutinized through two young girls’ three video films and interviews with the producers. LÄS MER

 5. 5. Jernbanans mödrar : Moderskap och berättande i Sara Lidmans Jernbaneepos

  Författare :Lisa Grahn; Anna Williams; Margaretha Fahlgren; Annelie Bränström Öhman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sara Lidman; motherhood; mothering; gender; postcolonialism; Swedish literature; matrilineal narratives; historiographic metafiction; Sara Lidman; moderskap; modrande; genus; postkolonialism; svensk litteratur; matrilinjära narrativ; historiografisk metafiktion; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines motherhood and mothering in seven novels by the Swedish author Sara Lidman (1923–2004). Published between 1977 and 1999 and collectively known as the Railroad Epic, the novels depict the industrialization of Northern Sweden in the late 19th century, and how it affected the people living there. LÄS MER