Sökning: "liquid ionization chamber"

Hittade 1 avhandling innehållade orden liquid ionization chamber.

  1. 1. Ion recombination in liquid ionization chambers development of an experimental method to quantify general recombination

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Jonas Andersson; Heikki Tölli; Lennart Johansson; Anders Ahnesjö; [2013]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; General recombination; initial recombination; liquid ionization chamber; radiation dosimetry; radiofysik; radiation physics;

    Sammanfattning : An experimental method (the two-dose-rate method) for the correction of general recombination losses in liquid ionization chambers has been developed and employed in experiments with different liquids and radiation qualities. The method is based on a disassociation of initial and general recombination, since an ionized liquid is simultaneously affected by both of these processes. LÄS MER