Sökning: "linda berg internacionalistas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden linda berg internacionalistas.

  1. 1. InterNacionalistas : identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua

    Detta är en avhandling från Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

    Författare :Linda Berg; Umeå universitet.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; geopolitics; self-images; racialization; spokesman woman; subaltern; identification; Sweden in and Nicaragua; postcolonial studies; postcolonial feminism; estrangement; international solidarity; modernity pre-modernity; development; gender; nationality; Sverige i och Nicaragua; postkoloniala studier; geopolitik; identifikation; främlingskap; internationell solidaritet; modernitet förmodernitet; utveckling; genus; nationalitet; självbilder; rasifiering; talesman kvinna; subalterna; postkolonial feminism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore what solidarity workers from Sweden narrate about and from activities in Nicaragua. I focus on how identities reflect nationalising, racialising and gendering imaginations, and how these are being handled within the context of an international solidarity movement – with the ambition to strive for global justice. LÄS MER