Sökning: "lina hemmingsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lina hemmingsson.

  1. 1. Domain Decomposition Methods and Fast Solvers for First-order PDEs

    Författare :Lina Hemmingsson; Bertil Gustafsson; Petter E. Bjørstad; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Numerical Analysis; Numerisk analys;

    Sammanfattning : .... LÄS MER