Sökning: "lifeo2licoo2-nio ternary compositions"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lifeo2licoo2-nio ternary compositions.

  1. 1. LiFeO2-NiO caathode materials for the molten carbonate fuel cell

    Författare :Athula Wijayasinghe; KTH; []
    Nyckelord :molten carbonate fuel cell mcfc; mcfc cathode; lifeo2licoo2-nio ternary compositions; electrical conductivity;

    Sammanfattning : .... LÄS MER